PRIVACYBELEID STICHTING VRIENDEN VAN SPANGA

 

1. WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Stichting Vrienden van Spanga, gevestigd te: p/a Wjukslach 11, 8461 LS, Rottum.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacy wetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

2. UW PRIVACY IS VOOR ONS EN U BELANGRIJK

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op onze website. U kunt ons ook vragen om een kopie van dit privacybeleid aan u op te sturen. Attentie: door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

3. VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze Vrienden en de bezoekers van Opera Spanga, bezoekers van onze website en ontvangers van onze nieuwsbrieven. Verder hebben we tijdelijk en in beperkte mate de beschikking over gegevens van personen die telefonisch, per post of e-mail contact met ons opnemen.

4. HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS OVER U?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen: direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt bij Opera Spanga of de Vrienden van Opera Spanga als Vriend of wanneer u telefonisch, per post of e-mail contact met ons opneemt.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ & WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DIE?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens

 • vriendenadministratie;
 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclameuitingen) en klantenadministratie;
 • administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten;
 • voor debiteuren- en crediteurenadministratie.

Bankrekeningnummer en/of creditcardnummer

 • in het kader van een transactie/donatie;
 • voor debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

6. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT-dienstverlener of postbedrijven) en externe partijen als locatieverhuurders. In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. In die gevallen dat we uw persoonsgegevens delen met partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, nemen we alle nodige stappen om een correct beschermingsniveau te garanderen in de zin van de AVG. In het algemeen zullen we met de betreffende derde partij de standaard contractual clauses (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang de (vriend/klant/leveranciers of andere) relatie duurt. Bij uw opzegging van uw vriendenlidmaatschap zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Enkele gegevens, zoals uw e-mailadres, zullen wij bewaren om bijvoorbeeld indien u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer van ons te willen ontvangen, bij te kunnen houden dat we u in de toekomst niet meer ongevraagd zullen benaderen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben de administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij hebben wij gelet op zaken die spelen bij onze kleine, met vrijwilligers werkende organisatie om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Wij letten daarbij op de persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens.

9. UW RECHTEN?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen;
 • om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop Stichting Vrienden van Spanga uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar Tineke van de Vliet (secretaris) via tvdvliet@home.nl.

Versie 1.0 | november 2018