ALGEMENE VOORWAARDEN
toegangsbewijzen Opera Spanga

 

Organisator is Stichting Spanga het Verona van Weststellingwerf, hierna te noemen Opera Spanga.

  1. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van de voorstelling op de datum vermeld op de ticket. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.
  2. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Restitutie is niet mogelijk, ook niet in geval van ziekte of anderszins van de bezoeker. Via Ticketscript kan een annuleringsverzekering afgesloten worden.
  3. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
  4. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Opera Spanga gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
  5. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. heeft Opera Spanga het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. In geval van overmacht is restitutie niet mogelijk.
  6. Het is verboden foto-, film- en andere opnames te maken tijdens de voorstelling, tenzij aan het begin van de voorstelling anders is gecommuniceerd.
  7. Opera Spanga verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  8. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Opera Spanga bestaat is Nederlands recht van toepassing.
  9. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Opera Spanga en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter.